Sử dụng bài học này để: • Xác định khái niệm về tin. • Biết cách cộng đồng Facebook sử dụng tin. • Nắm được những nền tảng hỗ trợ tin trong nhóm các ứng dụng và dịch vụ của Facebook.